Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή. Καλώςήλθατεστοreemaxesports.gr. Ηπαρούσαιστοσελίδαείναιτοεπίσημοηλεκτρονικόκατάστηματηςεταιρείαςμας. Κάνονταςχρήσητηςιστοσελίδαςμας, συμφωνείτεανεπιφύλακταμεόλουςτουςόρουςπουαφορούνστηχρήσητηςκαιτουςοποίουςπρέπειναδιαβάσετεπροσεχτικά.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοτοπεριεχόμενοτηςιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένωνεικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενωνυπηρεσιώνκαιπροϊόντωναποτελούνπνευματικήιδιοκτησίατηςεταιρείαςμαςκαιπροστατεύονταικατάτιςσχετικέςδιατάξειςτουελληνικούδικαίου, τουευρωπαϊκούδικαίουκαιτωνδιεθνώνσυμβάσεων. Όλαταδικαιώματαπνευματικήςιδιοκτησίαςτουπαρόντοςηλεκτρονικούκαταστήματοςανήκουνστηνεταιρείαμαςήσετρίταπρόσωπαπουνομίμωςμαςέχουνπαραχωρήσειτηχρήσητους. Απαγορεύεταιηοποιαδήποτεαντιγραφή, αναπαραγωγήκαιαναμετάδοσηυλικούτηςιστοσελίδας, χωρίςπροηγούμενηέγγραφηάδειατηςεταιρείαςήοποιουδήποτεάλλουνόμιμουδικαιούχουαυτού. Ηεμφάνισητουυλικούστονδιαδικτυακότόποδενθαπρέπεικατάκανένατρόποναεκληφθείωςμεταβίβασηήεκχώρησηάδειαςήδικαιώματοςχρήσηςτους.

3. Ευθύνη Εταιρείας. ΗεταιρείαμαςδενφέρεικαμίαευθύνηούτευποχρέωσηαποζημίωσηςγιαοποιαδήποτεζημίαπροκύπτειαπόαδυναμίαπαροχήςυπηρεσιώνυποστήριξηςκαιδενεγγυάταιότιηυπηρεσίαθαείναιαδιάκοπηήδενθαγίνεικάποιοτεχνικόλάθοςλόγωτηςφύσεωςτουΔιαδικτύου. Ηεταιρείαδενευθύνεταιέναντιτωνπελατών/χρηστώνγιαζημίεςπουτυχόνπροκύψουναπότηνεκτέλεσηήμητηςπαραγγελίαςτουςήγιαλάθησταδεδομέναπουεισάγειοχρήστης/πελάτηςστιςφόρμεςπαραγγελιών, καθώςκαιγιατυχόνλάθησετιμέςήχαρακτηριστικάπροϊόντων. Επίσηςηεταιρείαεπιφυλάσσεταιωςπροςτοχρόνοπαράδοσηςτωνπροϊόντωνστιςπεριπτώσειςανωτέραςβίας.

4. Ευθύνη Χρήστη. Οχρήστηςαποδέχεταιότιδενχρησιμοποιείτηνπαρούσαιστοσελίδαγιαα) παράνομησυλλογήήαποθήκευσηδεδομένωνσχετικάμεάλλουςχρήστες, β) αποστολή, δημοσίευσηήμετάδοσηοποιουδήποτεπεριεχομένουείναιπαράνομοήπροκαλείβλάβηστηνεταιρείαμαςήσεοποιονδήποτετρίτο, γ) αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποστολήμεe-mail, ήμετάδοσημεάλλουςτρόπουςοποιουδήποτεπεριεχομένουπουπαραβιάζειευρεσιτεχνία, εμπορικόσήμα, διακριτικότίτλο, εμπορικόμυστικό, πνευματικάδικαιώματατηςεταιρείαςήάλλαιδιοκτησιακάδικαιώματατρίτων. Ηευθύνηγιατηνενγένειχρήσητηςιστοσελίδαςκαιγιατοπεριεχόμενοτωνσυναλλαγώνανήκειαποκλειστικάστονχρήστη/πελάτη.
Οποιαδήποτεπαράνομηχρήσητηςιστοσελίδαςεπιφέρειαυτόματαδιακοπήτωνπαρεχόμενωνυπηρεσιώνχωρίςκαμίαειδοποίηση.

5. Ασφάλεια. ΌλεςοισυναλλαγέςπουπραγματοποιείτεμέσωτηςιστοσελίδαςμαςδιέπονταιαπότοΔιεθνέςκαιτοΕυρωπαϊκόΔίκαιοπουρυθμίζειθέματασχετικάμετοηλεκτρονικόεμπόριο, καθώςκαιαπότοΝόμοπερίπροστασίαςτωνκαταναλωτών (ν. 2251/1994). Ηεταιρείαμαςέχειλάβειόλατααπαραίτηταμέτραώστεναεξασφαλίζεταιημέγιστηδυνατήασφάλεια. Όλεςοιπληροφορίεςπουσχετίζονταιμεταπροσωπικάστοιχείατωνπελατώνμαςείναιασφαλείςκαιαπόρρητεςκαιμαςπαρέχονταιμόνονστηνπερίπτωσηπουοιχρήστεςτηςιστοσελίδαςεπιθυμούνναπαραγγείλουνπροϊόνταή/καιναλαμβάνουνενημερωτικάe-mails.
Όλατααιτήματαπουαποστέλνονταιon-lineστηνεταιρείαμας, καθώςκαιοιπληροφορίεςπουδιαβιβάζονταιαπότονχρήστη/πελάτηείναιαπόρρητακαιχρησιμοποιούνταιπροκειμένουοιχρήστεςτουναέχουνάμεσηκαιαποτελεσματικήεπικοινωνίαμετοκατάστημα. Ηεταιρείαμαςδεναποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρείήανταλλάσσειπροσωπικάδεδομέναπελατώντης, εκτόςεάναυτόεπιβάλλεταιαπόνόμοήδικαστικήαπόφαση.

(Ηεταιρείαμαςέχειπροβείσεδιαδικασίεςπουπροφυλάσσουνταπροσωπικάδεδομέναπουοχρήστης/πελάτηςεισάγειστηνιστοσελίδα, χρησιμοποιώνταςτεχνολογίαSSL – SecureSocketLayer). ΗτεχνολογίαSSLβασίζεταισεένακωδικόκλειδί (sessionkey) γιακρυπτογράφησητωνδεδομένωνπριναποσταλούνμέσωτηςσύνδεσηςSSL. Oserverαποκωδικοποιείτοκλειδίασφαλείαςχρησιμοποιώνταςτοιδιωτικότουκλειδίκαιπραγματοποιείμιαασφαλήσύνδεση).
6. Ακύρωση παραγγελιών. Σεπερίπτωσηπουοχρήστης/πελάτηςεπιθυμείναακυρώσειτηνπαραγγελίατου, μπορείναεπικοινωνήσειμαζίμας, καλώνταςστο 210 49 04 327 ήμεαποστολήe-mailστοinfo@reemaxesports.grΑνάλογαμετοστάδιοεξέλιξηςτηςπαραγγελίαςσαςθασαςενημερώσουμεγιατιςεπιλογέςπουέχετε.

Μενού